Schoolvisie

Groenlaar, onze 2e thuis…

Een “laar” is een open plek in een bos.

Groen is de kleur van de hoop, van de lente, van het jonge leven in een ontwakende natuur.

“Groenlaar” is de naam die wij als familienaam gebruiken voor onze scholen voor Buitengewoon Onderwijs; verdoken tussen het groen van het Boomse gemeentepark en het groen van de mooie wijk van de Kleine Landeigendom te Reet.

Toch zijn wij geen groentje meer, want onze school bestaat nu al meer dan 45 jaar. Wij zijn een begrip geworden in het Buitengewoon Onderwijs. Reeds honderden leerlingen liepen hier school en leerden binnen, hun soms beperkte mogelijkheden, een beroep uit te oefenen of gewoon zich te bewegen in de maatschappij, tussen het koortsig drukke gedoe van alledag.

Onze leerlingen worden in kleine groepen ingedeeld. Hierdoor kunnen wij tijdens ons onderwijs- en opvoedingswerk extra aandacht besteden aan de mogelijkheden en de moeilijkheden van elke jongere afzonderlijk.

Doelstellingen

Ons Buitengewoon Onderwijs is een volwaardige en noodzakelijke onderwijsvorm, naast het gewoon onderwijs, dat zich richt tot jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 13 jaar, die een lichte, matige of ernstige mentale beperking hebben, leermoeilijkheden of sociaal-emotionele stoornissen vertonen, eventueel gecombineerd met een lichamelijke disfunctie.

Deze leerlingen kunnen in het gewone onderwijs meestal niet opgevangen worden.

Ons onderwijs heeft als doel :

  1. Aan deze jongeren een volwaardige opvoeding te geven. Wij trachten een gezond evenwicht te vinden tussen de beroepsgerichte vakken, de algemene vakken (taal, rekenen, maatschappelijke vorming, vrijetijdsvaardigheden), de levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten;
  2. Hun persoonlijkheid tot ontwikkeling te brengen en te waarderen;
  3. Hun mentale, fysieke, affectieve en sociale mogelijkheden zoveel mogelijk te ontwikkelen;
  4. Hen voor te bereiden op een later beroepsleven in een normaal of een beschermd arbeidsmilieu, of op een verblijf in een gezinsvervangend tehuis.

Dit doen we door middel van een zoveel als mogelijk geïndividualiseerde aanpak, om te komen tot een zo goed mogelijke integratie in het maatschappelijk milieu, gericht op de bestaande tewerkstellingsmogelijkheden en -kansen.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! SBSO Groenlaar maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be